Novosti

Pratite sve naše novosti!

Radionica Lokalne akcijske grupe Karašica

01 Stu

U Feričancima je u petak, 26. listopada. 2012. Održana radionica  LAG-a,  sektor turizam.

LAG (Lokalna akcijska grupa) je tijelo osnovano u EU namijenjeno podršci ruralnih regija.Predstavlja javno i privatno partnerstvo  s određenog ruralnog područja koje je potrebno formirati da bi se moglo aplicirati na LEADER program Europske unije koji je namijenjen obnovi ruralne ekonomije i društvenog života u ruralnim sredinama. Cilj udruge je izrada razvojnih projekata i kandidiranje za sredstva nacionalnih i međunarodnih fondova.

Osnivanje LAG-a pridonosi razvitku lokalnog partnerstva, unapređenju kulturnog i društvenog života stanovnika, očuvanju okoliša i poštivanju principa održivog razvoja i razvijanju specifičnih oblika turizma. LAG je financiran od Ministarstva poljoprivrede te predstavlja poveznicu između malih proizvođača poput OPG-ova i Ministarstva, odnosno projekata koje nude.

Lokalna akcijska grupa “Karašica” osnovana je 28. prosinca 2009. godine kao rezultat projekta «Inicijativa za ruralni razvoj» Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS) iz Osijeka. LAG Karašica obuhvaća područje 15 jedinica lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji i to: gradove; Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te općine; Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Magadenovac, Koška, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina i Viljevo.

Pravci razvoja LAG-a su poljoprivreda, inovacije, okoliš i turizam. Tema radionice u Feričancima bila je turizam a zadatak je bio načiniti  SWOT analizu za ruralni turizam na području LAG Karašica.

Tako su kao snage ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije istaknuti vlastiti resursi, prirodna, povijesna i kulturna baština, smještaj i gastro ponuda, resursi za lovni i riječni turizam i dr.

Kao slabosti su navedeni nedostatak turističkih agencija i programa, nedostatak financijskih sredstava za financiranje rada turističkih zajednica, neorganizirana ponuda lovnog turizma, ne postajanje kalendara događanja i manifestacija.

Prilike za razvoj ruralnog turizma financijska potpora Ministarstva turizma, skoro članstvo u EU, razvoj turizma temeljen na prirodnim resursima te turistička sezona koja traje cijelu godinu.

Sastanku je nazočilo  30-ak sudionika ,među njima predstavnici gradova i općina, turističkih zajednica i agencija, medija, malih poduzetnika, predstavnika brojnih udruga i  Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije.

Sljedeća radionica  LAG-a biti će iz sektora poljoprivrede, a održati će se 06.studenog 2012.

@ Slynetwork.com.